Skip to main content

Innehållsförteckning

 1. Introduktion
  1. Lärandemål
  2. Praktisk information
  3. Modultest
 2. Miljöarbete, naturromantik eller en fråga om överlevnad
  1. Spelar det någon roll vad jag gör?
  2. Några grundläggande begrepp
  3. Kunskapstest: grundbegrepp 1
 3. Globala och lokala miljöproblem
  1. Befolkningsökningen
  2. Kunskapstest: grundbegrepp 2
 4. De stora miljöproblemen
 5. Klimatpåverkande gaser
  1. Efter genomgången av webbresurserna skall du kunna besvara på följande frågor
  2. Bra källor för att lösa uppgiften
  3. Kunskapstest: klimatpåverkande gaser
 6. Uttunning av ozonskiktet
  1. Efter genomgången av webbresurserna skall du kunna besvara följande frågor
  2. Bra källor för att lösa uppgiften
  3. Kunskapstest: ozonskiktet
 7. Försurning av mark, vatten mm
  1. Detta skall du kunna när du gått igenom webbresurserna
  2. Bra källor för att lösa uppgiften
  3. Kunskapstest: försurning
 8. Marknära ozon och andra oxidanter
  1. Detta skall du kunna när du gått igenom webbresurserna
  2. Bra källor för att lösa uppgiften
  3. Kunskapstest: marknära ozon och oxidanter
 9. Tätorternas luftföroreningar och buller
  1. Detta skall du kunna när du gått igenom webbresurserna
  2. Bra källor för att lösa uppgiften
 10. Övergödningen
  1. Detta skall du kunna när du gått igenom webbresurserna
  2. Bra källor för att lösa uppgiften
  3. Kunskapstest: övergödning
 11. Påverkan av metaller
  1. Detta skall du kunna när du gått igenom webbresurserna
  2. Bra källor för att lösa uppgiften
 12. Påverkan av organiska miljögifter
  1. Detta skall du kunna när du gått igenom webbresurserna
  2. Bra källor för att lösa uppgiften
  3. Kunskapstest: organiska miljögifter
 13. Introduktion och spridning av främmande organismer
 14. Nyttjandet av mark och vatten
 15. Avfall och miljöfarliga restprodukter
 16. Strålning
 17. Biologisk mångfald
  1. Kunskapstest: biologisk mångfald
 18. Arbetssätt för miljöarbete
  1. Miljöledningssystem
 19. Tillämpningsuppgift

Globala och lokala miljöproblem

De flesta miljöproblem uppstår lokalt men har också en global dimension. En del miljöproblem är inte ens miljöproblem på det lokala planet. T.ex. kan det vara svårt att förstå att ett läckande kylskåp med freon (CFC) kan vara något problem då freonerna inte i sig är så farliga. Det lokala icke problemet blir ett globalt miljöproblem när miljontals läckande kylskåp medför att ozonskiktet tunnas ut. För oss som bor i den del av världen som har ett väl fungerande samhälle, förhållandevis ren luft och rent vatten kan det vara svårt att se miljöproblemen som problem genom att de inte direkt innebär någon påtaglig försämring av våra liv. När någon miljökatastrof sker i vår närhet ökar miljömedvetenheten hos många på grund av att vi ser effekterna. Men det finns även andra långt gående förändringar i världen som vi behöver vara medvetna om, om vi vill undvika framtida katastrofer eller andra försämringar i tillvaron. I denna lärmodul kommer du att bli väl förtrogen med flera av dessa globala miljöproblem.

Ingenting försvinner, allt finns kvar!

En grundprincip när det gäller miljöfrågor är att vi lever på en avgränsad planet och att utbytet med rymden är litet. Nästan inget försvinner från jorden dvs. allt material vi använder och omvandlar blir kvar på ett eller annat sätt. Om vi t.ex. eldar upp en plastpåse så flyttar vi plastpåsen från handen till luften. Och även om den inte syns så finns den där i en annan form. Plasten har i bästa fall omvandlats fullständigt till koldioxid och vatten. Att t.ex. lösa avfallsproblemen genom att elda upp avfallet innebär att vi väljer att slänga avfallet i luften i stället. Beroende på vilka nya ämnen som bildats vid förbränningen kan vi få en rad nya problem som kanske på sikt visar sig vara värre än att ha en hög med avfall. Därigenom kan man förstå att vi egentligen inte kan bli av med någonting.

Ett annat exempel är en fabrik som släpper ut giftiga gaser genom sin skorsten vilket leder till att människor i närheten klagar över dålig lukt och huvudvärk. Ett tidigare vanligt angreppssätt var att bygga högre skorstenar så att utsläppen skulle ske på högre höjd. Man kunde då avhjälpa de akuta problemen men de giftiga ämnena flyttas egentligen bara högre upp i luften. Inte ens en reningsanläggning som tar bort gifterna ur skorstensröken kan lösa problemet i sin helhet. Förvisso försvinner kanske både lukt och huvudvärk men de giftiga ämnena finns kvar i filtren. Nästa fråga blir då "Var skall vi lägga filtret?"

En mer hållbar lösning är att se över vilka ämnen i processen som bildar de giftiga ämnena i röken och ta bort dem.

Tidigare var lösningen på miljöproblem ofta att föroreningar av olika slag kunde spädas ut, i vatten eller luft, så mycket att de inte längre var något problem. Detta tankesätt fungerar naturligtvis ett tag tills koncentrationen till slut blir för hög. För många av våra riktigt problematiska föroreningar har det visat sig att just de också anrikas hos vissa organismer. Höga halter av organiska miljögifter har hittats i säl och isbjörn i Arktis, detta trots att det varken funnits producenter av sådana ämnen eller andra utsläppskällor inom en radie på hundratals mil. Tanken att miljögifterna skulle sprida sig jämnt och koncentrationen därigenom bli så låg har visat sig vara felaktigt.