Skip to main content

Måltiden som destinationssymbol

Förutom att måltiden är ett måste för turisten, kan den också ha stor betydelse för att stärka en destinations varumärke eller image. Under senare år har man inom turismforskningen uppmärksammat ökade krav på upplevelser, och då inte minst upplevelser med något genuint och lokalt över sig. Konkurrensen mellan turistdestinationer hårdnar, och lokala produkter och upplevelser blir allt vanligare för att locka turister. Eftersom turisten måste äta, kan måltiden bli en ledande symbol för turistens konsumtion och för destinationens innehåll.

Den etnologiska forskningen visar att måltiden är en central del i vårt kulturella uttryck och sammanhang. Under det senaste decenniet har det vi äter och hur vi äter också blivit en viktig identitetsfaktor. Eftersom ätandet tillhör våra mest grundläggande behov, är det naturligt att ätandet och måltiden i övrigt betyder mycket för individens identitet. Därmed har måltiden också en viktig funktion för turisternas upplevelser.

Isterband är en småländsk klassiker. Frågan är dock om just isterband är det man vill ska ge landskapet identitet i dag. Men när man som här gör små tapas av isterbanden, blir måltiden inte så tung som den traditionella.

Att många turistdestinationer, kanske inte än så länge i Sverige men väl i länder som Frankrike och Italien, starkt förknippas med lokala och genuina livsmedel, är ett exempel på måltidens betydelse för det lokala och genuina. I vissa fall ser man måltiden som så pass identitetsskapande, att man även exporterar kraven på hur det lokala ska gestaltas för att en lokal beteckning ska få användas. Ett exempel är irländska nätverk som ger pubägare världen runt råd om hur en genuin irländsk pub ska se ut. Ett annat är italienska staten som har ett program för att certifiera italienska restauranger i utlandet.

Måltider kan vara ett uttryck för det lokala på flera sätt. Med det lokala kan menas något traditionellt, något som fanns och som funnits. Det lokala kan också användas för att spegla samtiden: den lokala kultur och miljö som människorna lever i idag. Det lokala i lokala måltider kan i båda fallen användas för att ge en identitet åt ett område. Att delta i en lokal måltid, kan ge lika mycket upplevelse om det genuina och lokala som ett besök vid ett museum.